Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Serdivan Belediyesi işyerini kiraya verecek

Adapazarı'nda 2 adet büfe ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek Adapazarı'nda 2 adet büfe ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, 1-Belediye Encümeninin 30.06.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait ; Dağyoncalı Mah. Konak sok. No:76 (469) parselde kayıtlı bulunan, yaklaşık 40 m2 kapalı alanlı işyeri,28.07.2022 Perşembe günü saat 14.45’te, 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45’inci maddesine göre yapılacak ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale,Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.
3-Kiraya verilecek işyerinin aylık muhammen kira bedeli 450,00 TL.(dört yüz elli türk lirası)
4-Geçici teminat tutarı 500,00 TL.’dır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını ihale günü saat 12.00’ye kadar, banka teminat mektubu veya nakit olarak,  Belediyemiz veznelerine yatırması zorunludur.
5-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;
       5.a-  Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve  vergi levhası,
       5.b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret, sanayi odası  veya esnaf ve sanatkar  siciline kayıtlı      olduğunu gösterir belge,
       5.c-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
       5.d-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.           
       5.e- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
       5.f- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, vekalet eden kimselerin vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız