AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

PAZARKÖY KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI İHALE İLANI

 

Müdürlüğümüz, Akyazı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 43 No.lu bölme içerisinde kalan Pazarköy Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886        Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.                                                   İDARENİN :

a) Adresi

: Yeni Mahalle Ada Caddesi No:128 Akyazı/Sakarya

b) Telefon ve faks numarası

: 02644181582-02644181585

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

2.                                                   İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

 

Niteliği

 

İli

 

İlçesi

 

Mahalle

 

Mevkii

 

Yüzöl çümü

 

Muhdesatı

İşletme Hakkı Kira

Süresi

Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu

altındaki yer)

Sakarya

Akyazı

Pazarköy Mahallesi

Dağdibi Mevkii

 

1,13

Ha.

Tesissiz

20 yıl

3.                                                   İHALE KONUSU İŞİN      :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)

: 1 Adet Pazarköy Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

a) Tahmin edilen yıllık

işletme hakkı kira bedeli

: 57.000,00 TL

b) Geçici teminat miktarı

: 17.100,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u )

4.                                                   İHALENİN :

a) Yapılacağı yer

: Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve saati

: 02/07/2024 – 10:00

5.                                                       İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER                   :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri

kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde

ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.                            Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4.                           Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi

borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu

kurumlarından istenmeyecek).

                                                                

5.1.7.                            Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8.                           Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9. Kapalı  Teklif Usulü İhale Şartnamesi  ve eklerinin  (İhale dokümanının) satış

bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11.                             Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12.                             Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13.                            İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek

zorundadır.

6.                                                       İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 1.000,00 TL (bin-Türklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini ve Geçici Teminat Bedelini Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Akyazı Şubesinde bulunan TR070001000301071256075001 nolu hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, 02/07/2024 Salı günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan  istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden

artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve

değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

Ek: 2 Orman Parkı Bilgi Formu

PAZARKÖY KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI BİLGİ FORMU

Resim1

ORMAN PARKI TESCİL SINIRI İŞLENMİŞ MEMLEKET HARİTASI

ÖNERİLEN YAPI VE TESİSLER

MEVCUT YAPI VE TESİSLER

SIRA

TESİS ADI

ADET

TABAN ALANI

H'MAX

SIRA

TESİS ADI

ADET

TABAN ALANI

H'MAX

1

Kır Lokantası

1

250

7,5

1

--------------

-

-----

----

2

Büfe

1

20

3,5

PAZARKÖY KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI

3

Yöresel Ürün Satış Yeri

1

6

3

4

Otopark

1

500

-

BULUNDUĞU İL/İLÇE

SAKARYA/Akyazı

5

Giriş Kontrol Binası

1

15

3,5

 

6

Depo

1

30

3,5

 

ALANI

1,13 Ha.

7

Çocuk Oyun Alanı

1

100

-

 

TESCİL TARİHİ/OLUR

17.03.2023 tarih  ve 7427808 sayılı yazı ile

8

İbadethane

1

100

3,5

GİRİŞ ÜCRETİ

YOK

9

Tuvalet

1

20

3,5

ALAN ÜZERİNDEKİ
YASAL KISITLAR

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 14.10.2022 tarih ve 3027006 sayılı yazısı ile; Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Dağdibi Mevkii sınırlarında kalan 2,16 Ha'lık Pazarköy Konaklamasız Orman Parkı yeri teklif raporu hazırlanması için 2863 sayılı yasanın korunması gerekli kültür varlıkları mevzuatı açısından herhangi bir sakınca görülmemiştir. Çalışmalar sırasında veya sonrasında bahse konu alanda herhangi bir kültür varlığının ortaya çıkması halinde gören ve bilgi sahibi olanların, 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği en kısa sürede (3 günü geçmemek kaydıyla) Sakarya Müze Müdürlüğü'ne haber verme zorunluluğu vardır.Tarım ve Orman Bakanlığı 1. BöIge Müdürlüğü'nün 4889009 sayılı yazısı ile; Sulak Alanlarının Korunması Yönetmeliği (değişiklik 23.10.2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazete)hükümlerine uyulması şartı.  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 19.09.2022 tarih 2677705 sayılı yazı ile; söz konusu talep yerinde incelenmiş olup alanın içinden geçen Bıçkı Deresi şev üst kotlarından itibaren sağlı sollu 20.00 m koruma bandı bırakılma ve koruma bandı içerisinde kalıcı yapı yapılmamalıdır.Dere yatağına/ şevlerine müdahale edilmemeli,dere kesiti daraltılmamalı ve ağaçlara müdahale edilmemelidir.Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 5152056 sayılı yazısı ile; mevzuatta belirtilen çevresel alt yapı ve kirlilik önleme tedbirlerinin alınması şartıyla herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Sakarya Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve 24277 sayılı yazısı ile;bölgede bulunan mevcut su kaynakları, içme-kullanma suyu şebeke ve isale hattı kanalizasyon hattı, depo vb idaremize ait tesislere uygulanacak tüm zararlar SASKİ ' Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' hükümlerince iligili firma sorumlu tutulacaktır.

10

Foseptik

1

10

-

11

12

13

14

15

#ilangovtr Basın No ILN02040892